[email protected] 011 322 44 56 Monday - Friday 10 AM - 8 PM

บริการจัดการอาคาร: วิธีตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง

snss

บริการจัดการอาคาร: วิธีตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง

บริการจัดการอาคาร: วิธีตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดที่ข้องใจว่ามิเตอร์คลาดเคลื่อน มิสิทธิ์ที่จะร้องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำการทดสอบมิเตอร์ดังกล่าวได้ โดนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทดสอบติดตั้งมิเตอร์เปรียบเทียบเป้นเวลา 24 ชั่วโมง หากเป็นมิเตอร์แรงสูง อาจจะเปรียบเทียบโดยใช้ Rotating Sub Standard หรือนำมเตอร์มาตรวจสอบที่กองมิเตอร์ และจะถือผลการทดสอบมิเตอร์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 2.5 % ถือว่ามิเตอร์นั้นถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบดังนี้

MORE ...